Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Informacja o wynikach projektu grantowego.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE informuje, że w wyniku zakończonego naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:

– zachowanie dziedzictwa lokalnego

– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł.

Do biura LGD wpłynęły 24 wnioski na łączną kwotę 379 743,86 złotych.

Na obecną chwilę trwa weryfikacja spełnienia przez Wnioskodawców wymogów określonych w regulaminie naboru oraz w ogłoszeniu Wymóg ten jest konieczny aby złożone wnioski zostały poddane do oceny przez członków Rady i wybrane do dofinansowania.

Informacje o wynikach naboru grantowego i wybranych wnioskach do dofinansowania zostaną zamieszczone wkrótce.

Nowe formularze wniosków.

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji wzorów formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Nowe wzory dokumentów, obowiązują  od 16 października 2017 r.

Ww. dokumenty są dostępne na naszej stronie w zakładce WZORY WNIOSKÓW UMÓW I INSTRUKCJE oraz na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl w lokalizacji: pobierz wniosek / Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała aktualizacji wzorów formularzy w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy że, w dniu 31 sierpnia 2017 r Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki  zatwierdził zaktualizowaną Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

 

Do pobrania: Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 aktualizacja 01.09.2017

 Źródło: www.minrol.gov.pl

Informacja

Informujemy,że w związku ze skróceniem terminu składania wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu,

na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura LGD Ponidzie na ul. Słabskiej 13 w dniu 22.08.2017 została upubliczniona ostateczna lista oceny biznesplanów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” .

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostateczna lista oceny biznesplanów w ramach projektu ,,LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie’’.

Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza ostateczną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista ostateczna oceny biznesplanów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki Oceny biznesplanów do projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’.

 

Lokalna Grupa Działania Ponidzie ogłasza wstępną listę oceny biznes planów do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Lista ostateczna oceny biznesplanów w ramach projektu LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalonego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

Informacja dla uczestników projektu ,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’

Przypominamy uczestnikom projektu pn,,LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’’,że kompletne biznesplany należy przygotować oraz złożyć do biura Lokalnej Grupy Działania Ponidzie z siedzibą na ul. Słabskiej 13 do dnia 14 sierpnia do godz 14.00.
Przypominamy również ,że wszystkie dokumenty uczestnika projektu dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /
Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NABÓR WNIOSKÓW nr 3/2017 O POWIERZENIE GRANTU 

Informujemy,że w dniu 8 sierpnia 2017 r ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PONIDZIE działającej na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota ogłosił NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie:
– zachowanie dziedzictwa lokalnego
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 24.08.2017 do 07.09.2017r.
Pełna treść ogłoszenia, regulamin oraz wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są na naszej stronie w zakładce NABORY WNIOSKÓW /OGŁOSZENIA O NABORACH ORAZ WYNIKI.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS z dnia 26.07.2017 r.

Zapraszamy do składania ofert do zapytania nr 5/2017/RPOWS z dnia 26.07.2017 r. dotyczącego oceny biznes planów złożonych przez uczestników projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiana w treści zapytania nr 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017r.

Informujemy, że w treści zapytania ofertowego w punkcie III Szczegółowe warunki zamówienia, zmienia się zapis w podp. 4.
,, Doradztwo dot. opracowania biznes planów dla jednego uczestnika projektu wynosić będzie ok 3 godzin , odbywać się będzie w Pińczowie .Dla wszystkich uczestników projektu (15 osób) łącznie 43,5 godziny”

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmiana w treści zapytania nr 4/2017/RPOWS z dnia 07.07.2017.

Informujemy, że w punkcie VIII zapytania ofertowego Miejsce i termin złożenia oferty, zmienia się zapis na:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu) w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ponidzie ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 17 lipca 2017 roku do godz. 14:00.

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do LOWP „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie przeszły pozytywną ocenę formalną i
zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej i doradcę zawodowego. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen uzyskanych w czasie oceny. Informacja o wynikach oceny zostanie przekazana każdemu Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.
W wyniku zakończonej oceny 15 wniosków w tym 4 kobiety i 11 mężczyzn (zgodnie z Regulaminem projektu) zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jeden wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.
Listy formularzy zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listy formularzy niezakwalifikowanych do projektu znajdują się tutajLISTA -PUNKTACJA LISTA REZERWOWA -PUNKTACJA
Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPOWS

Zapraszamy do składania ofert do zapytania nr 4/2017/RPOWS na przeprowadzenie doradztwa dot. opracowania Biznes Planów w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca.

 

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych osoby:
1. odchodzące z rolnictwa oraz członków ich rodzin (Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej i w efekcie realizowanych działań nastąpi przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)) zarejestrowane jako bezrobotne (I lub II profil pomocy)
2. z orzeczeniem o niepełnosprawności
*które mają ukończone 29 lat i chcą rozpocząć własna działalność gospodarczą w jednej z gmin objętych realizacją projektu*.
Termin rekrutacji:
Rekrutacja będzie prowadzona do momentu osiągnięcia określonych w projekcie wskaźników.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie w zakładce DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie.
Więcej informacji znajdziesz tutajREKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (1)

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS

 

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPOWS dla wykładowców na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy, że przedłużamy termin naboru w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Nabór trwał będzie do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.00.

Jeżeli jesteś kobietą po 30 roku życia i chciałabyś założyć działalność gospodarczą ,a twoje gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Uwaga! Po wpłynięciu 120% ilości zakładanej liczby uczestników przed terminem zakończenia naboru rekrutacja zostanie zamknięta.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWS.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPOWS dla doradcy zawodowego/psychologa na badanie predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie w bocznej zakładce /ZAPYTANIA OFERTOWE.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWS.

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPOWS na świadczenie usługi na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”
Pełna treść zapytania wraz z załącznikami dostępna jest w naszej bocznej zakładce ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja.

Informujemy, że termin naboru uczestników do projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” zostaje przedłużony do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 15:00.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejne umowy podpisane!

Dnia 24 maja 2017 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w obecności Marszałka Adama Jarubasa odbyło się uroczyste podpisanie umów na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowy podpisało 8 beneficjentów byli nimi: Miejsko- Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach, Fundacja Ekorozwój Ponidzia, Stowarzyszenie „Ziemia Pińczowska”, Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość, Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżanowice, Ochotnicza Straż Pożarna Zagajów, Ochotnicza Straż Pożarna Góry oraz Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów.
Wszystkim Beneficjentom Gratulujemy!