Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:

 • zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro,
 • umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert – ceny lub kosztu,
 • umożliwienie wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony),
 • określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania – nie wcześniej niż 3 miesiące, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych – 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego albo – gdy nie udostępniono zapytania ofertowego – przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
 • doprecyzowanie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
 • uregulowanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – w takiej sytuacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej oraz beneficjent może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania.

Zmieniona ustawa wprowadza zasadę, iż decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Przy ocenie tej nie ma natomiast znaczenia moment zawarcia z beneficjentem umowy o przyznaniu pomocy. W praktyce oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu.
Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców i warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396), dostosowanym do zmian przepisów ustawy PROW 2014-2020.

Regulacje wprowadzane nowym rozporządzeniem są co do zasady znane podmiotom. Należy jednak zwrócić uwagę na następujące, nie wynikające wprost ze zmiany ustawy, nowe przepisy rozporządzenia, w porównaniu do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2017 r.:

 • brak obowiązku obligatoryjnego przedłużenia terminu składania ofert w przypadku zmiany zapytania ofertowego (obowiązek taki zaistnieje tylko przy zmianie istotnej),
 • brak minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert( dotychczas obowiązek przedłużenia terminu o co najmniej 3/7 dni),
 • doprecyzowanie, iż w toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści),
 • dodanie dodatkowego elementu do protokołu z postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (wykaz ofert),
 • określenie warunków dotyczących wezwania do złożenia ofert dodatkowych jeżeli złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie,
 • uwzględnienie możliwości udzielenia zamówienia publicznego w częściach (w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach i niezgodność dotyczy jednego postępowania – zmniejszenie jest obliczane w odniesieniu do wartości tego postępowania, a nie całego zamówienia publicznego),
 • brak sumowania zmniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową (do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności, skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości).

Powyższe zmiany są dla beneficjentów korzystne (np. brak obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, brak sumowania zmniejszeń) lub nie nakładają na nich obowiązków niemożliwych do zrealizowania na dowolnym etapie trwania postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji (np. załączanie wykazu ofert do protokołu czy publikowanie tego wykazu na portalu ogłoszeń ARiMR).

Link do rozporządzenia znajduje się poniżej:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/396/1

Zaprojektuj kartkę z życzeniami

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza młodych, utalentowanych artystów, w wieku 9 – 13 lat, którzy zaprojektują wielkanocną kartkę z życzeniami. Termin nadsyłania prac mija 12 marca.

Praca laureata zostanie wydana drukiem i rozesłana przed świętami do partnerów i patronów ECB. Liczy się fajny pomysł, oryginalny obrazek (w rozmiarze do strony A4, nadający się do zeskanowania)  i piękne, autorskie życzenia (nie więcej niż 800 znaków). Projekt może być zbiorowy lub indywidualny (każdy wykonawca przesyła tylko jeden) – musi być jednak samodzielny!

Na odwrocie pracy należy podać imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu. Należy również dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Zwycięzca otrzyma zestaw gier rodzinnych, książek i 10 wydrukowanych kartek. Osoby wyróżnione – grę rodzinną. Wyniki zostaną ogłoszone 19 marca 2018r. na stronie internetowej
ECB, tam także znajduje się regulamin. Wręczenie nagród nastąpi 27 marca podczas „Bajkowego Dnia Teatru” w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

 

Świętokrzyskie dla aktywnych

„Świętokrzyskie dla aktywnych” to projekt skierowany do osób po 50. roku życia i nisko wykwalifikowanych, które chciałyby zdobyć nowy zawód. Prawie milion złotych na szkolenia dla tej grupy osób  przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 19 lutego umowę podpisali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Izabela Łajs, właścicielka Akademii Zdrowia w Kielcach. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu zorganizowane zostaną kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego – fryzjer i kosmetyczka, kursy masażu klasycznego, leczniczego, florystyka z elementami decoupage, dietetyk, sekretarka, kadry i płace, opiekun osób starszych, rejestratorka medyczna.
– To jest oferta, na którą rzeczywiście wiele osób czeka. Rynek gospodarczy jest bardzo dynamiczny, więc musimy mieć elastyczne mechanizmy odpowiadania na potrzeby. Bardzo dobrze, że te projekty są dedykowane osobom, które nie mają kwalifikacji, są w strefie wieku zagrożonego. Dlatego szukamy takich rozwiązań, żeby przygotować tych ludzi, żeby nabyli nowe umiejętności w takich branżach, które odpowiadają zapotrzebowaniu naszego świętokrzyskiego rynku – powiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
W sumie z projektu skorzystają 152 osoby.
– Myślę, że będzie to ciekawy projekt dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, dokształcić się. Nie ma tu obwarowania, że muszą to być osoby bezrobotne, w dużej mierze skierowany jest do kobiet – poinformowała Izabela Łajs, szef Akademii Zdrowia w Kielcach.
Realizacja projektu rozpocznie się w marcu, ale już teraz osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i kursach powinny się zgłosić do Akademii Zdrowia przy al. IX Wieków Kielc

Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 09 lutego 2018 roku Biuro LGD PONIDZIE będzie nieczynne z powodu wyjazdu na  warsztat refleksyjny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ostateczna lista uczestników warsztatu refleksyjnego

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych na wyjazd warsztatu refleksyjnego w dniach 09-10 luty 2018 roku.

ostateczna lista uczestników warsztatu refleksyjnego

 

Konkurs ofert „ Świętokrzyskie dla młodych „

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert „Świętokrzyskie dla młodych”

 na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2018 roku:

 Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,

Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,

Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz pracujących na rzecz młodzieży.

Na realizację ww. zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 95 000 PLN.

Realizacja zadań ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania młodzieży w aktywność społeczną i obywatelską na terenie województwa świętokrzyskiego oraz podniesienia ich umiejętności społecznych. Umiejętności społeczne są rozumiane jako umiejętność pracy w grupie, zdolność do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, umiejętność budowania zaufania, zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolność do uczestnictwa  w procesach podejmowania decyzji.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w niniejszym konkursie są działające w dziedzinie oświaty:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).

Priorytetowo będą traktowane te projekty, które dają młodzieży możliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angażują młodzież w procesy decyzyjne w ramach realizowanych w projektach działań, zgodnie z zasadą uczenie się przez działanie.

 1. Beneficjentami projektów powinni być przede wszystkim młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w wieku 13-30 lat.

1.Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2018 roku.

UWAGA! Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu (nie data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach www.sejmik.kielce.pl (zakładka „Konkursy”), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Oddziału Edukacji i Nauki pod następującymi nr. tel. 41 341 69 09 lub 41 341 69 11.

 Więcej informacji i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce  KONKURSY

Lista wyjazdu studyjnego

 

Poniżej przedstawiamy listę uczestników wyjazdu studyjnego z elementami  warsztatu  refleksyjnego w dniach  09-10 luty 2018 roku

lista uczestników warsztatu refleksyjnego – Kopia

Dotacje na rozwój firm

Pod koniec lutego 2018 r. rusza nabór wniosków organizowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

 Terminy

1) dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
2) dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

 Co można sfinansować?

Koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z wyjściem na rynki zagraniczne.
obejmujące:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

 Kto może otrzymać?

 O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zarejestrowane co najmniej od 12 miesięcy.

 Pula do podziału  

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 85 % kosztów projektu.

 Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego.

Dokumentacja

Pełna dokumentacja naboru tj. regulamin i wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod linkiem: https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne.

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza do udziału w Wyjedzie studyjnym z elementami warsztatu refleksyjnego do Kompleksu Rekreacyjnego „Sielsko na Wygodzie” w dniach 9-10.02.2018 r. Celem wyjazdu jest przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego zgodnie z „Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na   lata 2014-2020” Formularz zgłoszeniowy należy składać do 02.02.2018 roku do godziny 15:00 w biurze LGD PONIDZIE.

Formularz zgłoszeniowy
Program wyjazdu
Regulamin wyjazdu

 

 

 

Harmonogram PROW 2014-2020 na ten rok

Jest aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2018. Zaprezentował go wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.
– Harmonogram przygotowaliśmy we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, analizując jednocześnie dotychczasowe działania i głosy partnerów społecznych – powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Poinformował, że w programie wprowadzane są zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja Komisji Europejskiej.
– Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014-2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym – wyjaśnił wiceminister Zarudzki.
Planowany harmonogram naboru w 2018 r. wniosków z PROW 2014 – 2020 – otwórz harmonogram PROW 2018

OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ!

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w Projekcie „Samozatrudnienie w OSI-Obszarze Strategicznej Interwencji”.
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne (bezrobotny min. 12 miesięcy), niskowykwalifikowane.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze,
– wsparcie finansowe w wysokości do 24.000 zł
– wsparcie pomostowe w wysokości do 10.800 zł
Wsparcie pomostowe doradcze
Adresatem projektu są między innymi :Gmina Złota, Michałów, Działoszyce
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach
Tel 41 34 443 92 lub na stronie internetowej www.siph.com.pl

Jubileuszowy koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI już 11 listopada

11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI.

Koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00. WSTĘP WOLNY

Jubileuszowy koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI już 11 listopada

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu.

Z przyjemnością przekazujemy informację, że nasz projekt pod nazwą „Ponidziański Rajd Pieszy” z programu TESCO „Decydujesz pomagamy” znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków i zyskał uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej. Nasz projekt zatem przechodzi do etapu głosowania, które rozpoczyna się w sklepach Tesco już 3 października.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o oddawanie głosów na nasz projekt. Każdy kto zrobi zakupy w sklepie TESCO w Pińczowie otrzyma żeton uprawniający do głosowania
Na ten projekt możesz głosować w następujących sklepach: Staszów Mickiewicza 56, Pińczów Batalionów Chłopskich 77
Głosowanie rozpoczęło się od dnia 03 października 2017 roku i potrwa do 31 października 2017 roku.

Akademia biznesu II edycja

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój przystępuje do realizacji projektu „Akademia biznesu – II edycja”, którego jednym z celów jest wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej.
Osoba do kontaktu w sprawach projektu:
Kamil Żuława, tel. 41 361 04 92 w. 21; e-mail: k.zulawa@sir.com.pl
Anna Warowiec, tel. 41 361 04 92 w. 23; e-mail: a.warowiec@sir.com.pl
Izabela Kieres- Gałęziowska , tel. 41 361 04 92 w. 22; e-mail: i.kieres@sir.com.pl
Szczegóły w załączniku:
informacja o projekcieakademia biznesu PDf

Spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym w Gminie Pińczów

W dniu 23 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne o zasięgu powiatowym dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Złota

W dniu 11 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotej odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Działoszyce

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Michałów

W dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania : PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Kije

W dniu 09 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Samorządowej Instytucji Kultury „KASZTELANIA” w Kijach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Pińczów

W dniu 08 sierpnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Budynku PGKiM ul. Słabska 13 w Pińczowie odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu w zakresie :
– zachowanie dziedzictwa lokalnego,
– promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy
Do pobrania
PLAKAT