Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

O projekcie

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Ponidzie” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutację do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

Cel projektu i dane do kontaktu

Celem Projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzących przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, z osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin woj. świętokrzyskiego obejmujących działalność 14 LGD będących realizatorami projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 4 668 879,35 PLN

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje:

Dane Beneficjenta:Lokalna Grupa Działania - „Wokół Łysej Góry”

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

Osoba do kontaktu: Sabina Gawęcka

tel. 41 26-08-158

e-mail: sgawecka@wokollysejgory.pl

Lokalny Ośrodek Wsparcia Projektu: Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

Osoba do kontaktu: Beata Nakonieczna

tel. 41 357-73 47

e-mail: biuro@lgdponidzie.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU