Lokalna Grupa Działania PONIDZIE

Limity środków na działania Osi 4

Wdrażanie LSR

Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej

Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty