Lokalna Grupa Działania PONIDZIE
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW
Rozporządzenie UE 1303-2013 
Rozporządzenie UE 1305-2013
Rozporządzenie w sprawie poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Rozporządzenie w sprawie wdrażania LSR
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wdrażania LSR
Rozporządzenie w sprawie współpracy z LGD
Rozporządzenie wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (data ostatniej modyfikacji  13.12.2016)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020